Khi đánh giá các nhãn hiệu pin mặt trời, bạn nên xem chỉ số hiệu quả  pin năng lượng mặt trời Dung lượng pin – lượng năng lượng mà pin có thể lưu trữ được đo bằng kilowatt giờ (kWh). Đối với nhà trung bình…