Nếu bạn đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời gia đình nhưng mà bạn không dùng hết số điện từ năng lượng mặt trời và bạn muốn xem Quy định về giá bán điện năng lượng mặt trời năm 2019 của EVN ? Sau…