# Hướng dẫn lắp đặt bộ inverter MG, BG

# Hướng dẫn cấu hình hệ thống giám sát

1. Hướng dẫn lắp đặt bộ inverter hòa lưới inverter MG

 

Bộ inverter hòa lưới MG

-Hiện tại bộ inverter hòa lưới MG có 4 dãy công suất: 1.5kW, 2kW, 3kW, 5kW

 1. Phụ kiện lắp đặt bộ inverter MG
 2. Chọn vị trí lắp đặt bộ inverter MG
 3. Lắp đặt bộ inverter MG
 4. Kết nối ngõ vào DC
 5. Kết nối ngõ vào AC
 6. Cài đặt và khởi động hệ thống
 7. Video hướng dẫn lắp đặt bộ inverter MG
 8. Hình ảnh lắp đặt bộ inverter MG và tủ điện

2. Hướng dẫn lắp đặt bộ inverter hòa lưới BG

Bộ inverter BG

-Hiện tại bộ inverter hòa lưới BG có 3 dãy công suất: 4-10kW, 15-30kW, 40-60kW

 1. Phụ kiện lắp đặt bộ inverter hòa lưới BG
 2. Chọn vị trí lắp đặt bộ inverter hòa lưới
 3. Lắp đặt bộ inverter hòa lưới BG
 4. Kết nối ngõ vào DC
 5. Kết nối ngõ vào AC
 6. Cài đặt và khởi động hệ thống
 7. Video hướng dẫn lắp đặt bộ inverter BG
 8. Hình ảnh lắp đặt bộ inverter BG

» Tham khảo thêm cách kiểm tra bộ inverter hòa lưới